Údržba travnatých ploch

  • Úvod
  • Údržba travnatých ploch
Sekačka STIHL

Esteticky vzhledný a zdravý trávník zkrášluje okolí a přispívá ke zdravému mikroklimatu území, ale dosáhnout vynikajících kvalit porostu nelze jen pouhým výsevem. Celkový vzhled travnaté plochy již v počátku ovlivňuje kvalita zpracování pozemku při založení trávníků a následné práce k zesílení porostu a udržování jeho požadovaného stavu.

Na okrasných travnatých plochách je tato činnost nejvýznamnější a zároveň nejnákladnější částí celoroční péče a má vliv na konečný vzhled a kvalitu trávníku. Neodborně posečený, nízký nebo naopak vysoký trávník, může degradovat veškerou vynaloženou péči o travnatou plochu. Doporučená výška sečení trávníku a počet sečí se řídí dru hem porostu a jeho funkcí. Rostlinu není vhodné snižovat o více jak 1/3 její výšky, vhodnější je častější sečení kratších částí listů. Z toho se dá vyvodit základní pravidlo pro časové intervaly mezi sečením trávníku. Zakládání a údržba travnatých ploch se skládá z řady pracovních operací, které mají vzájemnou návaznost. Práce jsou prováděny v převážné většině pouze na intenzivně udržovaných plochách, kde je kladen vysoký důraz na estetický vzhled a zdravotní stav travního porostu.

Intenzivní údržba travnatých ploch

Pro sečení travnatých ploch se využívá celá řada žacích strojů, které se od sebe vzájemně liší například způsobem sečení, pohonem apod. Podle konstrukce žacího ústrojí a následného zpracování se pro údržbu travnatých ploch využívají žací stroje a nebo mulčovače. Žací stroje posečenou hmotu po posečení bez dalšího narušení odloží zpět na pokos. Posečená hmota je následně zpracována v dalších pracovních operacích (shrabování, nakládání). Tyto stroje se využívají především při údržbě travnatých ploch, ze kterých je sklizená hmota následně využívána například ke krmným účelům. Mulčovače odsečená stébla dále svými pracovními orgány drtí a rozprostírají podrcenou hmotu na povrchu pozemku. Tráva nasekaná a rozdrcená při mulčování rychle podléhá hnití a do několika dnů za vhodných podmínek podléhá rozkladu za pomoci hnilobných bakterií a kvasinek. Jemně nasekaná tráva má hnojivé účinky. Pokud chceme parkový nebo okrasný trávník udržovat mulčováním bez sběru rozdrcené hmoty je vhodné trávník jen lehce zkracovat a kosit často a pravidelně, aby se rozdrcená hmota stačila rozkládat.
sekačka scagtravní traktor seco

Extenzivní údržba travnatých ploch

Nepravidelně udržované travnaté plochy jsou charakteristické také tím, že se na nich mohou vyskytovat i náletové křoviny, popřípadě malé stromy. Velmi často je třeba udržovat i porosty vyskytující se na extrémních svazích. Pro tyto plochy je třeba použít i stroje s extrémní svahovou dostupností. Do nepravidelně udržovaných ploch také patří stroje pro údržbu příkopů a okolí komunikací. Na nepravidelně udržovaných plochách se provádí údržba podle potřeby minimálně 1x za rok. Na menších plochách se pro údržbu používá ruční nářadí, na velkých plochách pak odpovídající mechanizační prostředky. Jako ruční nářadí pro tyto práce, je v naších podmínkách, nejčastěji využíván křovinořez. Pro větší plochy je využíván především mulčovač jak s vertikální tak především s horizontální osou rotace nožů. Mulčovač, respektive mulčovací hlava se také používá jako pracovní nástroj u vyžínacích ramen. Vyžínací ramena umožňují udržovat příkopy, hráze a nepřístupné svahy. Můžete je ale použít i pro úpravu jakéhokoli většího živého plotu nebo stromořadí. V případě mulčování nepravidelně udržovaných ploch: luk, mezí, příkopů atd. jde o ekologickou likvidaci trávy a plevele. Při správném systému sečení, speciálně tvarovaný nůž rozdrtí trávu, plevel i drobné náletové dřeviny na drobné kousky, které zůstanou ležet na pozemku.

mulčovač humuskřovinořez stihl

Údržba extrémních svahů

Údržbu extrémních svahů můžete v zásadě provádět dvojím způsobem, ručně nebo strojem. Ruční údržbu provedete buď křovinořezem,jednonápravovým nosičem nářadí nebo speciálními dálkové řízenými pásovými svahovými stroji.nosič nářadí rapid
vertikutátor eliet

Vertikutace

Vertikutaci, nebo-li vertikální řez, lze charakterizovat jako cílené prořezání travního drnu vertikálními (kolmými) noži do hloubky max. 5 mm. Větší nastavení hloubky prořezu může vést k nežádoucímu poškození kořenové struktury rostlin. Účelem prořezání je odstranění vrstvy stařiny a mechů z travního porostu, která se vytvořila během roku a tvoří nepropustnou vrstvu. Odstranění této plstnaté vrstvy umožní přístup vody, vzduchu a živin ke kořenovému systému rostlin a tím jeho lepšímu růstu. Prořezávače se používají především jako speciální stroje k údržbě intenzivně sečených trávníků, u nichž dochází soustavně ke zplstnatění travního drnu. Obvykle se tyto práce k odstranění plstnaté vrstvy provádějí pravidelně v jarních a podzimních měsících.Vertikutace je prováděna vertikálními prořezávači - vertikutátory.