Stroje pro odstranění plevele

Plevelné rostliny rostoucí na všech veřejných zpevněných plochách (pěších komunikacích, parkovištích, na obrubnících mezi vozovkou a chodníkem, při okrajích vozovky atd.) jsou součástí našeho každodenního života ve většině měst a obcí. Plevel si najde vždy místo pro svůj růst a je mu lhostejné jestli tento prostor vznikl nedbalou konstrukcí pěší komunikace případně vozovky či její následné opravy, zanedbáním pravidelného a účinného čištění komunikací, technologicky nedokonalým umisťováním zábradlí, semaforů, dopravních značek, sloupů veřejného osvětlení do zpevněných ploch komunikací. Kromě skutečnosti, že takto “porostlé“ komunikace vypadají poněkud nevábně, dříve nebo později v menší či větší míře naruší povrch komunikace. Plevele jsou rovněž zdrojem semen dalších plevelů, které v budoucnu zaplevelí nejen zpevněné plochy, ale i blízké či širší okolí. Kvetoucí plevelné rostliny zatěžují vzduch pylem, znečišťují prostor svými odumřelými částmi atd. Některé plevelné druhy rostoucí na těchto plochách mohou být i hostiteli chorob a škůdců pro kulturní rostliny. Plevelné rostliny rostoucí na zpevněných plochách ve veřejném prostoru jsou obvykle vysoce odolné suchu, snáší široké spektrum antropogenních půd s až extrémními hodnotami pH, jsou odolné proti poškození posypovými solemi, které jsou používány k zimnímu ošetření komunikací, víceleté a vytrvalé plevelné rostliny mají vysokou regenerační schopnost. Z výše uvedeného je zřejmé, že plevelné rostliny rostoucí na komunikacích ve veřejném prostoru jsou těžkým soupeřem pro správce těchto komunikací a v mnoha případech nad nimi dlouhodobě vítězí. Správci těchto ploch si tuto skutečnost uvědomují a do omezování plevelných rostlin rostoucích na komunikacích nasazují nejrůznější technologie a technologické postupy, které mají za cíl v co nejvyšší míře omezit plevelné rostliny na těchto stanovištích. Prvním krokem k omezení až zabránění růstu plevelných rostlin na zpevněných plochách a komunikacích je jejich samotná konstrukce. Tyto plochy a komunikace mají kvalitní povrch  bez poškození, nerovností, výmolů všechny spáry  mezi jednotlivými druhy materiálů na zpevněných plochách a komunikacích jsou minimální, případně jsou kvalitně vytmeleny atd. Všechny obrubníky bez ohledu na materiál, velikost a tvar  jsou uloženy a vzájemně napojeny tak, aby ani v budoucnosti nevznikaly spáry ve kterých se plevelné rostliny uchytí. Veškeré prvky ve zpevněných plochách a komunikacích (stojny zábradlí a svodidel, sloupy veřejného osvětlení, sloupy semaforů,  dopravních značek a informačních tabulí atd.) jsou umístěny tak, aby umožňovaly údržbu těchto zpevněných ploch a komunikací. Důraz je kladen na kvalitní vytmelení spár mezi příslušným prvkem a povrchem zpevněné plochy či komunikace. Takto kvalitně založených zpevněných ploch a komunikací není v naší republice většina a tak musí obce, technické zprávy komunikací a správci komunikací přistupovat k omezování  plevelů rostoucích ve zpevněných plochách a komunikacích některým z následujících technologických postupů:

rapid s odplevelovacím kartáčemholder s odplevelovacím kartáčemMechanická likvidace

Mechanické odstranění nadzemní části plevelných rostlin na uvedených plochách rostoucích pomocí ocelových škrabek. Po tomto zásahu následuje naložení a odvoz odpadu na kompostárnu a chodník je následně zameten. Výhodou tohoto postupu je okamžitý vizuální efekt (vyčištění plochy), nepoškození povrchů komunikací, možnost odstranění plevelných rostlin i z obtížně dostupných částí komunikace, možnost skupinového nasazení zaměstnanců. Nevýhoda této metody spočívá zejména v načasování, které spadá obvykle do měsíců srpen až říjen, kdy jsou plevelné rostliny vzrostlé, mnohé se již vysemenily a některé již odumírají, likviduje se pouze nadzemní část plevelných rostlin čímž dochází k likvidaci pouze jednoletých či sezónních plevelných druhů (ve vzrostlém stavu), nikoli však vytrvalých plevelných druhů regenerujících z kořenové sféry pod povrchem komunikace a vysemeněných semen jednoletých a efemerních plevelných druhů. Nevýhodou je  poměrně vysoká fyzická náročnost této práce a lokální prašnost.

Mechanické zametání zpevněných ploch a komunikací pomocí zametacích strojů s následným (bezprostředním) odstraněním smetků. Pro tuto technologii plošného čištění  komunikací je dostupná široká škála strojů (od ručně vedených strojů až po mechanické kartáče na těžkých nákladních automobilech - nosičích nářadí s velkou výkonností), se širokým spektrem záběru mechanického kartáče. Jednotliví výrobci těchto strojů nabízejí zákazníkům kompletní řady velikostních a výkonnostních strojů. Výhodou těchto strojů je obvykle jejich výkon a to zejména na ucelených velkých zpevněných plochách. Výhodou je i minimální  prašnost, ovšem ve spojení se skrápěním zametané plochy, naopak bez skrápění a navíc v případě suchého období je mechanické zametání v určitých lokalitách veřejného prostoru právě z důvodu prašnosti vyloučeno. 

postřikovač stihlpostřikovač stihlChemická likvidace

Omezování plevelných rostlin ve zpevněných i nezpevněných plochách a komunikacích pomocí herbicidních přípravků formou postřiku, nebo metodou ULV. Použití herbicidních přípravků proti plevelným rostlinám rostoucím ve zpevněných plochách a na komunikacích má u nás dlouhou tradici a prošlo více méně stejnými vývojovými etapami jako v okolních státech. V současné době lze používat (při dodržování podmínek použití) prakticky jen herbicidní přípravek působící přes zelené části plevelných rostlin na bázi glyfosátu. Tento herbicidní přípravek má systemický účinek (proniká i do kořenů) a má dobrou účinnost proti drtivé většině plevelných rostlin rostoucích ve zpevněných plochách a komunikacích. Tento herbicidní přípravek však nemá účinek na semena plevelů v půdě a dodnes není veřejně známá jeho účinnost na fertilitu semen plevelných rostlin ošetřených tímto přípravkem. Z výše uvedeného je patrné, že herbicidní přípravky jsou schopny odstranit jen ty plevele, které jsou v okamžiku postřiku v nějaké růstové fázi (od děložních lístků po jakékoli stádium zelené listové hmoty) a jsou postřikem zasaženy. Nevýhoda aplikace herbicidních přípravků spočívá zejména v tom, že herbicidem ošetřené plevelné rostliny je vhodné (potřebné) následně mechanicky ze zpevněných ploch odstranit.Nevýhodou herbicidních přípravků je i obecný občanský nesouhlas (nevole) s jejich používáním a možné negativní dopady na životní prostředí. 

Termická likvidace

Omezování plevelných rostlin ve zpevněných plochách a komunikacích plamenem. Tato technologie využívá teplotního šoku, který způsobí plamen Propan butanového plynu. Nadzemní část plevelných rostlin je chvilkově vystavena teplotě přesahující 1000oC. Takto vysoká teplota zlikviduje nadzemní část plevelných rostlin a ve většině případů jsou úspěšně zlikvidovány i kořeny plevelných rostlin. Omezování plevelů na zpevněných i nezpevněných plochách a komunikacích horkou pěnou je dalším způsobem likvidace. Tato technologie je založena na smáčení plevelných rostlin horkou vodou s rozpuštěnými rostlinnými (kokosová palma a kukuřice) cukry. Směs těchto látek vytváří horkou, bílou napěněnou hmotu, která dobře smáčí a ulpívá na plevelných rostlinách. Výhoda této metody spočívá v tom, že k omezení plevelných rostlin je použita horká voda a přírodu nezatěžující napěňující látky a možnost použití užitkové vody. 

Omezování plevelů na zpevněných i nezpevněných plochách a komunikacích pomocí infračerveného záření. Tato technologie je založena na propan butanovém hořáku, který při teplotě 950°C a za pomocí reflektorů působící koncentrovanými paprsky rozehřeje plochu s plevelnými rostlinami na teplotu okolo 70°C. Během 6-8 hodin po zásahu dojde tak ke zjevnému zbarvení nadzemních částí plevelných rostlin.

Omezování plevelů na zpevněných plochách a komunikacích a částečně i nezpevněných plochách pomocí horkého vzduchu. Tato technologie je založena na propan butanovém plynu, pomocí hořáku se rozehřeje nasávaný vzduch z okolí na teplotu okolo 800°C a pomocí trysek se teplota přivede na plochu s plevelnými rostlinami, výstupní teplota na aplikované ploše se pohybuje okolo 350-400°C.

Současná inovativní technologie - likvidace plevelů 100% horkou vodou

Omezování plevelů na zpevněných i nezpevněných plochách a komunikacích 100% horkou vodou -  tato technologie je založena na smáčení plevelných rostlin horkou vodou při výstupní teplotě na trysce 82oC – 93oC. Horká voda roztrhá rostlinná pletiva, srazí rostlinné bílkoviny a zasáhne část, případně celý kořenový systém. Tato metoda se používá se speciálním nástavcem k potlačení některých invazních plevelných rostlin. Výhoda této metody spočívá v tom, že k omezení plevelných rostlin je použita pouze horká voda, která může být v kvalitě užitkové vody. Jistou nevýhodou této metody je, že tato směs je ohřívána na aplikační teplotu naftovým hořákem a spotřeba horké vody je na 1m2 plochy v řádech litrů. V komunální sféře se nejčastěji uplatňují dvounápravové nosiče nářadí se zmíněným speciálním adaptérem na nástavbovém rámu, nebo stacionárně na přívěsném tažném zařízení. Aplikace se provádí buď to ručně, prostřednictvím různých rámů s tryskami za pomocí ruční pistole, nebo strojně v čelní agregaci nosiče nářadí popř. traktoru včetně možnosti automatizované technologie za pomocí senzorů plevelných rostlin aplikovaných na rámu zařízení. . Tato technologie je v zahraničí posuzována jako nejméně zatěžující životní prostředí a je velmi vhodná k  omezení plevelných rostlin na dětských hřištích, v areálech škol a mateřských škol, v areálech sanatorií, v lázeňských městech atd. Nejčastěji se používá v Nizozemí, Německu a Švýcarsku. Poslední dobou je tato technologie známa i v ČR.